Hoe stel je een balans op?

Het opstellen van een balans is een essentieel onderdeel van financiële administratie voor elk bedrijf. Een balans biedt een momentopname van de financiële positie van een organisatie door de bezittingen, schulden en het eigen vermogen weer te geven. In deze blog leggen we uit wat een balans is, hoe je deze opstelt en wat balansmutaties zijn.

Wat is een balans?

Een balans is een financieel overzicht dat de bezittingen (activa), schulden (passiva) en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment weergeeft. Het doel van een balans is om inzicht te geven in de financiële gezondheid van een organisatie. De balans is opgebouwd uit twee zijden: de debetzijde (activa) en de creditzijde (passiva en eigen vermogen).

Het opstellen van een balans

Het opstellen van een balans begint met het verzamelen van alle relevante financiële gegevens. De balans bestaat uit twee hoofdonderdelen: activa en passiva. Alle bezittingen en verplichtingen van de onderneming moet je op de balans zetten. Wanneer je deze tegenover elkaar zet, heb je de balans.

Activa (debetzijde)

Activa bestaan uit de bezittingen van een bedrijf en worden aan de debetzijde van de balans weergegeven. De activa kunnen worden onderverdeeld in:

  • Vaste activa: Langdurige bezittingen zoals gebouwen, machines, voertuigen en immateriële activa (bv. patenten).
  • Vlottende activa: Bezittingen die binnen een jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet, zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen (contant geld en bankrekeningen).

Passiva (creditzijde)

Passiva zijn de verplichtingen van een bedrijf en worden aan de creditzijde van de balans weergegeven. Deze kunnen worden onderverdeeld in:

  • Eigen vermogen: Het kapitaal dat door de eigenaren in het bedrijf is geïnvesteerd plus de ingehouden winsten.
  • Langlopende schulden: Verplichtingen die langer dan een jaar lopen, zoals hypotheken en langlopende leningen.
  • Kortlopende schulden: Verplichtingen die binnen een jaar moeten worden voldaan, zoals crediteuren, kortlopende leningen en belastingen.

Voorbeeld van een balans

Wat is een balansmutatie

Een balansmutatie is een verandering in de samenstelling van de balans. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een bedrijf een nieuwe machine aanschaft (toename van vaste activa) en hiervoor een lening afsluit (toename van langlopende schulden). Belangrijk is dat elke mutatie zowel de activa- als de passivakant beïnvloedt, zodat de balans in evenwicht blijft.

Het opstellen van een balans en het bijhouden van balansmutaties is cruciaal voor een goed financieel beheer. Met een duidelijk inzicht in je financiële positie kun je beter strategische beslissingen nemen en de gezondheid van je bedrijf monitoren. In combinatie met jouw boekhoudprogramma en het facturatieprogramma van WeFact wordt automatisch een balans en winst-en-verliesrekening gecreëerd dat onderdeel is van de jaarrekening.